banner4.jpg

Bij een notaris kan een testament worden opgesteld. Hierin wordt vastgelegd hoe de nalatenschap moet worden verdeeld en kunnen er persoonlijke wensen worden vastgelegd. Het testament wordt geregistreerd in het Centraal Testamentenregister. Wanneer er na overlijden een testament moet worden opgevraagd kunt u naar ieder willekeurige notaris gaan. U bent dus niet verplicht om de notaris in te schakelen die het testament heeft opgesteld. Een notaris zal een akte van erfrecht opstellen. Hierin wordt bepaald wie de erfgenamen zijn en hoe de verdeling van de nalatenschap moet plaatsvinden. Een testament zal hierbij een leidraad zijn, maar ook wordt er gebruik gemaakt van het bevolkingsregister. Als de erfgenamen moeilijk op te sporen zijn, kan het maanden duren voordat de akte van erfrecht kan worden afgegeven. mr. Willemien Stoop van PABN kan u hiermee verder helpen.

- Erfrecht en erfbelasting
Als er geen testament is, bepaalt de wet welke erfgenamen delen in de nalatenschap. In een testament kunt u erfgenamen benoemen die anders niet volgens de wettelijke regeling zouden erven. U moet hierbij denken aan de partner waarmee u ongehuwd samenwoont, stief- of pleegkinderen of goede doelen. Als er iemand iets erft, moet daarover in veel gevallen belasting betaald worden. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de (familie)relatie die iemand had met degene die is overleden. Deze belasting heette tot voor kort het successierecht. Per 1 januari 2010 is de wet veranderd, nu heet het erfbelasting. De aangifte voor de erfbelasting moet door de erfgenamen of de executeur binnen 8 maanden na het overlijden worden ingediend. Als degene die is overleden in het jaar vóór overlijden aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, dan zal over het jaar van het overlijden ook een aangifte inkomstenbelasting moeten worden gedaan.

- Executeur
De executeur kan sinds januari 2003 alleen nog maar in een testament zijn benoemd. In het testament kunnen de verschillende bevoegdheden van een executeur worden vastgelegd. Na het overlijden wordt door de notaris de benoeming tot executeur vastgelegd in de Verklaring van Executele. Hierna is de executeur bevoegd om het testament uit te voeren en de nalatenschap af te wikkelen. Een executeur hoeft niet een familielid te zijn, maar u kunt ook kiezen voor een buitenstaander. Heeft u niemand in uw omgeving die deze verantwoording op zich wil nemen, dan is het mogelijk u te wenden tot PABN (zie adreslijst), zij zijn hierin gespecialiseerd.
De executeur krijgt het beheer over de hele nalatenschap, moet de schulden betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en legaten afgeven of uitbetalen en de nalatenschap onder de erfgenamen verdelen. De executeur is altijd verplicht om aan de erfgenamen rekening en verantwoording af te leggen.
In uw testament kunt uzelf bepalen of u de executeur een beloning wilt geven voor zijn of haar werk en zo ja, welk bedrag of percentage van uw vermogen dat dan moet zijn.